There are 3 photos from Shibuya

Shibuya, Japan
PK Shiu Dec 27, 2001
Shibuya, Japan
martine cotton Sep 11, 2003
Shibuya, Japan
antony Aug 19, 2004