Nilauro Markus | Sea Gooseberry | Monterey Bay Aquarium, CA
Sea Gooseberry
This is a shot of a dime-sized Sea-gooseberry ( Pleurobrachia pileus) taken at the Monterey Bay Aquarium in April 2004 with a Powershot S400.
11 2004
  previous 10
« 26912 Nilauro Markus
  26913 Sandrina Rosseel
  26914 Sandrina Rosseel
  26915 Sandrina Rosseel
  26916 Tom Masik
  26917 Corrado Francolini
  26918 Vera Fleischer
  26922 Kristof Doffing
  26923 pat tobin
  26924 Marcos Donnantuoni
  next 10

⇦ go back to that other thing | surprise me | tell me more ⇨